Aktualności arrow Opolski Turniej Informatyczny arrow Regulamin XV Opolskiego Turnieju Informatycznego
Regulamin XV Opolskiego Turnieju Informatycznego PDF Drukuj Email
Wpisał: wrudolf   
20.10.2010.

Kolejny roku Turnieju w nowej formule. Wymagania są jednolite dla wszystkich poziomów, ale prace oceniane będą tak jak dotychczas w grupach - szkoły podstawowe+gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem

 

 

XV Opolski Turniej Informatyczny

 
I. Organizatorzy.

Opolski Turniej Informatyczny dla uczniów szkół województwa opolskiego, zwany dalej Turniejem Informatycznym, organizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.

 

II. Uczestnicy.

W Turnieju mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego zainteresowani programowaniem.

 

III. Cele.

·         Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów

·         Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.

·         Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.

·         Intensyfikacja pracy nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

·         Przyczynienie się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia.

·         Promowanie uczniów najzdolniejszych o najwyższym poziomie wiedzy informatycznej w województwie opolskim.

·         Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki. 

·         Przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej.

 

IV. Wymagany zakres wiedzy

Turniej obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z informatyki, w szczególności zagadnienia analizy i projektowania algorytmów oraz zapisywania i uruchamiania programów komputerowych w wybranym języku oprogramowania. W trakcie Turnieju uczestnik będzie musiał samodzielnie przygotować program w wybranym języku programowania (patrz V.5) rozwiązujący określone przez siebie zadanie.

 

V. Organizacja

Za prawidłowy przebieg całego Turnieju odpowiedzialna jest Komisja Turniejowa powołana przez dyrektora WODIiP w Opolu. Zawody Turniejowe przeprowadzane będą w następujących etapach i terminach :

 

1. Zgłaszanie szkół do 15.11.2010 polega na wypełnieniu formularza na stronie http://konkursy.wodip.opole.pl . W formularzu należy podać:

- dokładną nazwę oraz adres szkoły,

- skład Szkolnej Komisji Konkursowej,

- imię i nazwisko nauczyciela organizującego eliminacje szkolne

- kontaktowy e-mail do nauczyciela prowadzącego eliminacje

- dane uczniów (imię, nazwisko, klasa, e-mail)

- propozycję co najmniej jednego, autorskiego zadania konkursowego dotyczącego algorytmiki i programowania

 

Brak kompletnego zgłoszenia spowoduje nieuwzględnienie szkoły w Turnieju.

 

Zarejestrowana szkoła otrzyma zwrotnie login i hasło dostępowe do strony Turnieju.

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są dyrektorzy szkół. Zadaniem dyrektorów jest:

- zgłoszenie w terminie do dnia 15.11.2010r. do Komisji Konkursowej udziału szkoły w Turnieju,

- zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminami konkursów,

- przekazanie wyników etapu  szkolnego do Komisji Konkursowej.

 

2. Zawody szkolne (do dnia 10 grudnia 2010 r) będą przeprowadzone w szkole pod kontrolą nauczyciela informatyki. Polegać będą na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów zadań opublikowanych w Internecie na stronie http://konkursy.wodip.opole.pl . Zadania opublikowane zostaną 6.12.2010 r. o godzinie 9.00 wraz z zasadami oceniania. W każdym zestawie znajdować się będą trzy zadania oceniane w skali 0-10. Oceny zadań dokonuje nauczyciel informatyki i przesyła informację o uczniach zakwalifikowanych zawodów rejonowych do dnia 17.12.2010r. włącznie w formie elektronicznej na adres oti@wodip.opole.pl oraz w formie pisemnej na adres WODIiP Opole. Do zawodów rejonowych zakwalifikowanych zostanie co najwyżej 3 uczniów z danej szkoły, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów w zawodach szkolnych. Liczba punktów uzyskana w zawodach szkolnych przez ucznia zakwalifikowanego do zawodów rejonowych nie może być mniejsza niż 75% możliwych do zdobycia punktów, czyli nie mniej niż 23 punkty.

3. Zawody rejonowe (do dnia 4 lutego 2011 r) składają się z dwóch modułów. Moduł pokazowy polegać będzie na przesłaniu do komisji turniejowej samodzielnie przygotowanego przez uczestnika programu napisanego w wybranym języku programowania. Tematyka pracy konkursowej jest dowolna.

 

Praca musi posiadać wyraźnie wyróżniony ekran tytułowy zawierający co najmniej:

- temat pracy

- dane autora

- dane szkoły i nauczyciela prowadzącego

- wykorzystane źródła

 

Element algorytmiczny będzie polegał na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów zadań opublikowanych w Internecie na stronie http://konkursy.wodip.opole.pl. Zadania opublikowane zostaną do dnia 17.01.2011 r. W zestawie znajdować się będą zadania oceniane w skali od 0 do 10 punktów. Szczegóły dotyczące zasad opisywania rozwiązań opublikowane zostaną wraz z zadaniami.

 

Prace należy przesłać na płycie CD do 4.02.2011 na adres WODIiP w Opolu. Na płycie należy umieścić następujące foldery:

- BIN – zawierający gotowy do uruchomienia program z wszystkimi niezbędnymi bibliotekami

- KOD – zawierający pełny kod źródłowy programu ze wszystkimi niezbędnymi komentarzami

- OPIS – zawierający plik OPIS.TXT ze szczegółowym opisem pracy, wykorzystanych algorytmów i narzędzi

- ZADANIA – folder zawierający rozwiązania zadań z elementu algorytmicznego zgodny z opublikowanym opisem

 

Informacje o uczestnikach zakwalifikowanych do finału będą umieszczone na stronie konkursu do dnia 1 marca 2011 r.  Do etapu finałowego zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy uzyskali nie mniej niż 85% możliwych do zdobycia punktów z tym, że zakwalifikowanych zostanie co najwyżej 16 uczniów, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów w zawodach rejonowych.

 

Wszyscy uczestnicy zawodów rejonowych zobowiązani są przesłać jednorazowo do siedziby WODIiP w Opolu wydrukowane i opatrzone pieczęcią szkoły zgłoszenie według wzoru:

 

XV Opolski Turniej Informatyczny 2010/2011

Imię i nazwisko

Klasa

Nazwa i adres szkoły

Nazwisko nauczyciela prowadzącego

...

...

...

...

 

Programy piszę w (podkreślić  jeden):

TURBO PASCAL w. 7.0                BORLAND C++ w. 2.0                        Delphi 7 Personal

Borland C++ Builder 6 Personal                               MS Visual Studio .NET VB

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych (imię, nazwisko, szkoła, liczba zdobytych punktów) na internetowej stronie WODIiP Opole

.................................                                                                                .............................

          data                                                                                                  czytelny  podpis

 

4.  Zawody finałowe (14 marca 2011 r) będą dwuetapowe.

Etap prezentacyjny polegać będzie na zaprezentowaniu przed komisją przesłanej w zawodach  rejonowych pracy konkursowej.

Etap algorytmiczny polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu zadań opracowanych przez Komisję Konkursową. W zawodach finałowych uczestnicy pod nadzorem komisji rozwiązują problemy na komputerach przygotowanych przez komisję.

Uczeń może przystąpić do zawodów finałowych po okazaniu komisji aktualnej legitymacji szkolnej.

 

5. Języki programowania: Rozwiązania zadań na każdym etapie będą uruchamiane i sprawdzane za pomocą narzędzi: TURBO PASCAL w. 7.0, BORLAND C++ w. 2.0 , Delphi 7 Personal,
Borland C++ Builder 6 Personal, MS Visual Studio .NET VB. Rodzaj narzędzia wskazuje uczestnik. Inne języki i mutacje środowisk nie są dopuszczone.

 

VI. Tryb pracy Komisji Turniejowej.

1.Siedzibą Komisji Turniejowej jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego,  45-315 Opole, ul. Głogowska 27. Komisja określa terminarz posiedzeń, w czasie których dokonana zostanie ocena nadesłanych prac turniejowych. Komisja Turniejowa powołuje spośród siebie przewodniczącego, który decyduje w kwestiach spornych. Do zadań Komisji Turniejowej należy:

·         przygotowanie zawodów od strony organizacyjnej,

·         zabezpieczenie tajności materiałów turniejowych i samodzielnej pracy uczniów w czasie eliminacji finałowych,

·         poprawianie i ocena prac według wspólnie przyjętych zasad,

·         powiadamianie uczestników o wynikach eliminacji wojewódzkich,

·         kwalifikowanie uczestników do finału,

·         wydanie uczestnikom zawodów zaświadczeń o udziale w Turnieju i zajętym miejscu,

·         prowadzenie dokumentacji turniejowej.

2.Decyzje Komisji są ostateczne.

 

VII. Zasady oceny prac.

1.Komisja ocenia algorytm rozwiązania, dostosowanie narzędzia do rozwiązywanego problemu oraz styl i sposób wykorzystanej wiedzy. Przedstawione rozwiązanie powinno opierać się na możliwie najkrótszym algorytmie pozwalającym rozwiązać postawiony problem. O ile w zadaniu nie zaznaczono inaczej, postać wizualna rozwiązania zadania nie jest oceniana.

2.W rozwiązaniach zadań powinny znaleźć się komentarze. Wymagany jest komentarz wstępny opisujący zastosowaną metodę rozwiązania problemu.

3.Na ocenę rozwiązania zadania nie mają wpływu dodatkowe elementy zastosowane przez ucznia a nieistotne dla rozwiązania problemu.

4.Komisja nie udziela dodatkowych informacji dotyczących zadań ani liczby uzyskanych punktów.

5.Uczestnik ma prawo odwołania się od uzyskanej oceny w terminie 7 dni od daty publikacji wyników eliminacji w Internecie.

6.W etapie finałowym uzyskana łączna suma punktów za rozwiązanie zadań finałowych decyduje o kolejności uzyskanych miejsc.


7.VIII. Laureaci.

Tytuł laureata otrzymuje uczestnik etapu finałowego, który w etapie finałowym uzyskał co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie uzyska 90% punktów możliwych do zdobycia, tytuł laureata przyznaje się tylko zwycięzcy konkursu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Witold Rudolf (wrudolf@wodip.opole.pl)

 
« poprzedni artykuł

Dostęp rejestrowany:

Ostatnio zalogowani:

wrudolf - 25.10-12:16
scichon - 29.09-10:24
wblaszczyk - 12.06-17:11
kpedziwiatr - 05.04-07:29
p.wiatrek - 21.03-11:18
rratus - 11.03-05:58
k.melech - 05.03-21:57
p.pagacz - 28.02-14:03
Test - 24.02-23:09
wbartoszek - 21.02-13:19
jszymczyna - 14.02-20:58
m.lewandowska - 10.02-20:47
p.kielbasa - 10.02-19:08
a.trawinska - 09.02-10:13
z.gonda - 04.02-11:15
w.olejnik - 03.02-15:57
k.zyta - 03.02-13:13
b.dylak - 03.02-12:51
anowak - 03.02-11:52
d.raczynski - 26.01-23:31
tmarenin - 21.01-14:31
j.bednarczuk - 19.01-17:24
d.puslecka - 07.12-19:15
adam - 06.04-13:27
stan - 29.09-23:07
zkucik - 26.09-13:55
b.witych - 01.01-01:00
r.kowol - 01.01-01:00

Statystyka

RSS Konkursy WODIiP